Startsida

Välkommen till Naturföretaget!

Vi erbjuder tjänster inom natur- och kulturmiljövård – allt ifrån naturinventeringar, skötselplaner och landskapsanalyser till informationsmaterial. Företaget är verksamt i hela landet och har sin bas i Uppsala. Våra inventeringstjänster kan nyttjas i samband med såväl exploateringsprojekt som naturvårdsplanering, miljöövervakning, information och utbildning.

Naturföretaget drivs av två biologer med kompetens inom naturvård, kärlväxter, kryptogamer och GIS. Vi har anställd personal med specialistkompetens inom bland annat nyckelbiotopsinventering, fåglar, vedsvampar och groddjur. Vi har även kontakt med underkonsulter som kan inventera insekter, fladdermöss och limnologiska värden.

Naturföretaget är PEFC-certifierat sedan 2011. Vi använder oss av Svensk standard för naturvärdesinventering (SS 199000:2014) i de uppdrag där det är tillämpbart.