Artinventering

Naturföretaget utför fördjupade artinventeringar av enskilda arter och av artgrupper i alla typer av landmiljöer samt i våtmarker och vattendrag. Några exempel på enskilda arter som vi har inventerat är större vattensalamander, flodpärlmussla, gulyxne och bibagge. Vi arbetar mycket med inventering av flodkräftor. Vi provtar även för eDNA.

Inventeringarna utförs bl.a. som underlag för forskningsprojekt, miljöövervakning, naturvårdsplanering och som beslutsunderlag för exploatering. I våra naturvärdesinventeringar (NVI) ingår dessutom alltid översiktlig inventering av naturvårdsarter (rödlistade arter, signalarter, skyddade arter) med fokus på kärlväxter och kryptogamer.

Vi har specialistkompetens inom fåglar, däggdjur, kärlväxter, vedsvampar, dagfjärilar och groddjur. Vi har även kontakt med underkonsulter som kan inventera bl.a. insekter och fladdermöss.

Referensuppdrag
-Uppföljning av flytt av bibagge i Uppsala kommun. 2017. Kund: WSP.
-Miljöövervakning av mnemosynefjäril i Norrtälje kommun. 2017. Kund: Länsstyrelsen i Stockholms län.
-Inventering av kärlväxter och groddjur i planerad ledningssträcka mellan Lindbacka och Östansjö. 2017. Kund: Svenska kraftnät.
-Inventering av flodkräfta i Uppsala län. 2012-2017. Kund: Länsstyrelsen i Uppsala län.

Kontaktperson

Karolin Ring
Tel: 073- 708 80 08
karolin@naturforetaget.se