Naturinventeringar

Naturföretaget utför många olika typer av art- och biotopinventeringar. Vi arbetar bl.a. med inventering av enskilda arter och artgrupper, biotopkartering, nyckelbiotopsinventering, inventering av Natura 2000-naturtyper, inventering av kraftledningsgator, inventering av värdefulla träd och inventering av småbiotoper som omfattas av det generella biotopskyddet i odlingslandskapet. Inventeringarna utförs bl.a. som underlag för forskningsprojekt, miljöövervakning, naturvårdsplanering och som beslutsunderlag för exploatering.

Läs gärna mer om artinventeringar genom att klicka på underrubrikerna i menyn till vänster.

Kontaktperson

Karolin Ring
Tel: 073- 708 80 08
karolin@naturforetaget.se