Naturvärdesinventering (NVI)

Naturföretaget utför naturvärdesinventeringar i alla typer av landmiljöer samt i våtmarker och vattendrag. Vi använder oss av Svensk standard för naturvärdesinventering (SS 199000:2014) i alla uppdrag där det är tillämpbart. I våra naturvärdesinventeringar ingår alltid översiktlig inventering av naturvårdsarter (rödlistade arter, signalarter, skyddade arter) med fokus på kärlväxter och kryptogamer. Vi gör ofta naturvärdesinventeringar som underlag för miljökonsekvensbeskrivningar (MKB), inför t.ex. kraftledningar, täkter, vägprojekt, utbyggnad av vindkraft och detaljplaner. Våra naturvärdesinventeringar kan även användas som beslutsunderlag till bl.a. översiktsplaner, grönstrukturplaner och skötselplaner.

Vi använder oss av ESRIs app Collector och ArcGIS online för datainsamling i fält. Resultaten från naturvärdesinventeringen presenteras både i en rapport med text, foton och kartor, samt som GIS-filer. Vi kan även presentera resultaten i en interaktiv webbkarta
(Story Map av ESRI), som fungerar bra när man vill presentera resultat för t.ex. allmänheten.

Kontaktperson

Johan Kjetselberg
Tel: 070-648 14 63
johan@naturforetaget.se