Praktisk naturvård / Restaurering

Vi kan projektleda större naturvårdsåtgärder genom att ta in underentreprenörer och arbetsleda dem i fält. Vi kan även utföra vissa typer av praktiska naturvårdsåtgärder själva, som röjning och manuell markstörning. Det kan t.ex. röra sig om att röja fram grova träd, röja igenväxande betesmarker, och att öppna upp sandytor i igenväxande sandmiljöer. Åtgärderna kan med fördel utföras direkt i samband med våra inventeringar, så effektiviseras skötselarbetet och resorna minimeras.

Kontaktperson

Arvid Löf
Tel: 073-070 50 78
arvid@naturforetaget.se