Artinventering

Artinventering

Naturföretaget utför fördjupade artinventeringar av enskilda arter och av artgrupper i alla typer av landmiljöer, samt i våtmarker och vattendrag. Några exempel på riktade artinventeringar vi genomfört är inventering av större vattensalamander, flodpärlmussla och bibagge. En del arter, t.ex. gulyxne, mnemosynefjäril och flodkräfta, har vi även haft nöjet att få inventera under ett flertal säsonger. På Naturföretaget har vi har kunskap inom många olika inventeringstekniker och utför bl.a. provtagningar av eDNA.

Inventeringarna utförs bl.a. som underlag för forskningsprojekt, miljöövervakning, naturvårdsplanering och som beslutsunderlag för exploatering. I våra naturvärdesinventeringar (NVI) ingår dessutom alltid översiktlig inventering av naturvårdsarter (rödlistade arter, signalarter, skyddade arter) med fokus på kärlväxter och kryptogamer.

På Naturföretaget har vi specialistkompetens inom kärlväxter, kryptogamer, fåglar, fladdermöss, bin, blomflugor, fjärilar, vedsvampar och groddjur. Vi har även kontakt med underkonsulter som kan skalbaggar, småfjärilar m fl.  

Referensuppdrag

  • Inventering av sandlevande insekter inför detaljplan. Kund: Boxholms kommun.
  • Inventering av vilda bin och dagflygande fjärilar i Blekinge. Kund: Länsstyrelsen i Blekinge.  
  • Riktade inventeringar av insekter, svampar, mossor och lavar inför planering av ett naturreservat.Kund: Länsstyrelsen i Stockholms län.
  • Uppföljning av flytt av bibagge i Uppsala kommun. Kund: WSP.
  • Miljöövervakning av mnemosynefjäril i Norrtälje kommun. Kund: Länsstyrelsen i Stockholms län.
  • Inventering av kärlväxter och groddjur i planerad ledningssträcka mellan Lindbacka och Östansjö. Kund: Svenska kraftnät.
  • Inventering av flodkräfta i Uppsala län. Kund: Länsstyrelsen i Uppsala län.

Kontaktperson

Karolin Ring
Tel: 073- 708 80 08
karolin@naturforetaget.se

Har du några frågor?

Vi svarar gärna på alla dina frågor och funderingar så tveka inte att höra av dig.

Vi sätter kunden i fokus och håller alltid nära och tät kontakt med kunden. Skicka ett meddelande direkt från vår kontaktsida, alternativt kontakta någon utav våra medarbetare. Du hittar dem här.