Artinventering

Naturföretaget utför fördjupade artinventeringar av enskilda arter och av artgrupper i alla typer av landmiljöer, samt i våtmarker och vattendrag. Några exempel på enskilda arter som vi har inventerat är större vattensalamander, flodpärlmussla och bibagge. En del arter, t.ex. gulyxne och flodkräfta, har vi även haft nöjet att få inventera under ett flertal säsonger. På Naturföretaget har vi har kunskap inom många olika inventeringstekniker och utför bl.a. provtagningar av eDNA.

Inventeringarna utförs bl.a. som underlag för forskningsprojekt, miljöövervakning, naturvårdsplanering och som beslutsunderlag för exploatering. I våra naturvärdesinventeringar (NVI) ingår dessutom alltid översiktlig inventering av naturvårdsarter (rödlistade arter, signalarter, skyddade arter) med fokus på kärlväxter och kryptogamer.

På Naturföretaget har vi specialistkompetens inom kärlväxter, fåglar, insekter, vedsvampar och groddjur. Vi har även kontakt med underkonsulter som kan inventera bl.a. fladdermöss.

Referensuppdrag
-Riktade inventeringar av insekter, svampar, mossor och lavar inför planering av ett naturreservat. 2020. Kund: Länsstyrelsen i Stockholms län.
-Uppföljning av flytt av bibagge i Uppsala kommun. 2017-2020. Kund: WSP.
-Miljöövervakning av mnemosynefjäril i Norrtälje kommun. 2017-2020. Kund: Länsstyrelsen i Stockholms län.
-Inventering av kärlväxter och groddjur i planerad ledningssträcka mellan Lindbacka och Östansjö. 2017. Kund: Svenska kraftnät.
-Inventering av flodkräfta i Uppsala län. 2012-2017 och 2020. Kund: Länsstyrelsen i Uppsala län.

Kontaktperson

Karolin Ring
Tel: 073- 708 80 08
karolin@naturforetaget.se