Naturvärdesinventering (NVI)

Naturföretaget utför naturvärdesinventeringar i alla typer av landmiljöer, samt i våtmarker och vattendrag. Vi använder oss av Svensk standard för naturvärdesinventering (SS 199000:2014) i alla uppdrag där det är tillämpbart. I våra naturvärdesinventeringar ingår alltid översiktlig inventering av naturvårdsarter (rödlistade arter, signalarter, skyddade arter) med fokus på kärlväxter och kryptogamer. Vi gör ofta naturvärdesinventeringar som underlag för miljökonsekvensbeskrivningar (MKB), inför t.ex. kraftledningar, täkter, vägprojekt, utbyggnad av vindkraft och detaljplaner. Våra naturvärdesinventeringar kan även användas som beslutsunderlag till bl.a. översiktsplaner, grönstrukturplaner och skötselplaner.

För datainsamling i fält använder vi oss av ESRIs app Collector och ArcGIS online. Resultaten från naturvärdesinventeringen presenteras både i en rapport med text, foton och kartor, samt som GIS-filer. Vi kan även presentera resultaten i en interaktiv webbkarta
(Story Map av ESRI), som fungerar bra när man vill presentera resultat för t.ex. allmänheten.

Referensuppdrag
-Naturvärdesinventering inför fördjupad översiktsplan. 2020. Kund: Åre kommun.
-Naturvärdesinventering av sträckor planerade för nya luft- och kabelledningar. 2019. Kund: E.ON
-Naturvärdesinventering inför detaljplan i Tallhöjden, Norrtälje kommun. 2017. Kund: Norrtälje kommun.
-Naturvärdesinventering av Hertig Karls kanal i Eskilstuna. 2016. Kund: Eskilstuna kommun.
-Naturvärdesinventering inför ansökan om torvtäkt i Bredmossen, Avesta kommun. 2016. Kund: UVAT AB.
-Naturvärdesinventering inför framtagande av planprogram för Ekudden, Enköpings kommun. 2015. Kund: Enköpings kommun.

Kontaktperson

Karolin Ring
Tel: 073-708 80 08
karolin@naturforetaget.se