Naturvärdesinventering (NVI)

Naturvärdes-
inventering (NVI)

Naturvärdesinventering

Naturvärdes-
inventering

Naturföretaget utför naturvärdesinventeringar i alla typer av landmiljöer, samt i våtmarker och vattendrag. Vi använder oss av Svensk standard för naturvärdesinventering (SS 199000:2014) i alla uppdrag där det är tillämpbart. I våra naturvärdesinventeringar ingår alltid översiktlig inventering av naturvårdsarter (rödlistade arter, signalarter, skyddade arter) med fokus på kärlväxter och kryptogamer. Vi gör ofta naturvärdesinventeringar som underlag för miljökonsekvensbeskrivningar (MKB), inför t.ex. kraftledningar, täkter, vägprojekt, utbyggnad av vindkraft och detaljplaner. Våra naturvärdesinventeringar kan även användas som beslutsunderlag till bl.a. översiktsplaner, grönstrukturplaner och skötselplaner.

För datainsamling i fält använder vi oss av ESRIs app Collector och ArcGIS online. Resultaten från naturvärdesinventeringen presenteras både i en rapport med text, foton och kartor, samt som GIS-filer. Vi kan även presentera resultaten i en interaktiv webbkarta (Story Map av ESRI), som fungerar bra när man vill presentera resultat för t.ex. allmänheten.

Referensuppdrag

  • Naturvärdesinventering inför ny solcellspark. Kund: Helios.
  • Naturvärdesinventering inför fördjupad översiktsplan. Kund: Åre kommun.
  • Naturvärdesinventering av sträckor planerade för nya luft- och kabelledningar. Kund: E.ON
  • Naturvärdesinventering inför detaljplan i Tallhöjden, Norrtälje kommun. Kund: Norrtälje kommun.
  • Naturvärdesinventering av Hertig Karls kanal i Eskilstuna. Kund: Eskilstuna kommun.
  • Naturvärdesinventering inför ansökan om torvtäkt i Bredmossen, Avesta kommun. Kund: UVAT AB.
  • Naturvärdesinventering inför framtagande av planprogram för Ekudden, Enköpings kommun. Kund: Enköpings kommun.

Kontaktperson

Karolin Ring
Tel: 073-708 80 08
karolin@naturforetaget.se

Har du några frågor?

Vi svarar gärna på alla dina frågor och funderingar så tveka inte att höra av dig.

Vi sätter kunden i fokus och håller alltid nära och tät kontakt med kunden. Skicka ett meddelande direkt från vår kontaktsida, alternativt kontakta någon utav våra medarbetare. Du hittar dem här.