Naturinventeringar

Naturföretaget utför många olika typer av art- och biotopinventeringar. Vi arbetar bl.a. med inventering av enskilda arter och artgrupper, biotopkartering, nyckelbiotopsinventering, inventering av Natura 2000-naturtyper, inventering av kraftledningsgator, inventering av värdefulla träd och inventering av småbiotoper som omfattas av det generella biotopskyddet i odlingslandskapet. Inventeringarna utförs bl.a. som underlag för forskningsprojekt, miljöövervakning, naturvårdsplanering och som beslutsunderlag för exploatering.

Läs gärna mer om artinventeringar genom att klicka på Artinventering eller Fågelinventering i menyn till vänster.

Referensuppdrag
-Nyckelbiotopsinventering i främst Västerbottens och Jämtlands län. 2011-2020. Kund: SCA Skog AB.
-Inventering av gräsmarker. 2014-2020. Kund: Sveriges lantbruksuniversitet.
-Inventering av skyddsvärda träd i Stockholms län. 2017-2020. Kund: Länsstyrelsen i Stockholms län.
-Inventering av småbiotoper i odlingslandskapet. 2014-2016. Kund: Sveriges lantbruksuniversitet.

Kontaktperson

Karolin Ring
Tel: 073- 708 80 08
karolin@naturforetaget.se