Artskyddsförordningen

Vi är väl insatta i Artskyddsförordningen, både genom kurser och uppdrag. Vi kan ge kunden kunskap på ett tidigt stadium om vilka skyddade arter som påverkas av ett projekt. Många av våra kunder efterfrågar råd om skyddade arter vid ansökningar och andra ärenden. Vi kan ge expertråd om hur man kan hantera arterna i tillståndsprocessen.

Vi utför artskyddsutredningar genom att sammanställa befintliga artfynd och vid behov utföra egna inventeringar. Vi beskriver hur projektet kan påverka arterna och vilka åtgärder man kan vidta för att minimera påverkan.

Vi utför utredningar om gynnsam bevarandestatus för hotade arter. Hur status för arterna är nationellt, regionalt och lokalt.

Referensuppdrag
-Bedömning av gynnsam bevarandestatus för fyra kärlväxtarter i Räkenhällarna inför ansökan om täkttillstånd. 2017. Kund: UVAT AB.
-Sammanställning av underlag om skyddade arter i Uppsala län. 2017. Kund: Länsstyrelsen i Uppsala län.

Kontaktperson

Niina Sallmén
Tel: 072-230 49 95
niina.sallmen@naturforetaget.se