Skötselplaner

Naturföretaget tar fram skötselplaner och bevarandeplaner för naturreservat och Natura 2000-områden, men även för andra områden såsom värdetrakter, tätortsnära naturområden, skogsbestånd, rekreationsområden, etc. Skötselplanerna innehåller bland annat information om biologiska- och kulturhistoriska värden, skötselområden med uppföljningsbara bevarandemål, samt tydliga och konkreta förslag på åtgärder.

På Naturföretaget arbetar vi även med rådgivning till markägare om hur olika naturområden kan skötas för att gynna biologisk mångfald. På beställning kan skötselråd ingå i våra naturvärdesinventeringar och nyckelbiotopsinventeringar.

Referensuppdrag
-Skötselförslag med avseende på fåglar för ett naturområde i Rimbo. 2020. Kund: Norrtälje kommun.
-Skötselförslag för Björnlandets tallvärdetrakt. 2016. Kund: Länsstyrelsen i Västerbottens län.
-Skötselplaner för tre stadsnära naturområden i Västerås. 2013. Kund: Västerås kommun.
-Skötselplan för Mässmyrfallets naturreservat. 2011. Kund: Länsstyrelsen i Uppsala län.

Kontaktperson

Mattias Lif
Tel: 073-021 45 68
mattias@naturforetaget.se