Skötselplaner

Naturföretaget tar fram skötselplaner och bevarandeplaner för naturreservat och Natura 2000-områden. Vi tar även fram skötselplaner för andra områden så som värdetrakter, tätortsnära naturområden, skogsbestånd, rekreationsområden, etc. Skötselplanerna innehåller bland annat information om biologiska- och kulturhistoriska värden, skötselområden med uppföljningsbara bevarandemål, samt tydliga och konkreta förslag på åtgärder.

Vi arbetar även med rådgivning till markägare om hur olika naturområden kan skötas för att gynna biologisk mångfald. Skötselråd kan ingå i våra naturvärdesinventeringar och nyckelbiotopsinventeringar på beställning.

Referensuppdrag
-Skötselförslag för Björnlandets tallvärdetrakt. 2016. Kund: Länsstyrelsen i Västerbottens län.
-Skötselplaner för tre stadsnära naturområden i Västerås. 2013. Kund: Västerås kommun.
-Skötselplan för Mässmyrfallets naturreservat. 2011. Kund: Länsstyrelsen i Uppsala län.

Kontaktperson

Karolin Ring
Tel: 073- 708 80 08
karolin@naturforetaget.se