Täkter

Inför täktansökan
Naturföretaget arbetar med inventeringar inför både berg-, grus- och torvtäkter. Vi utför naturvärdesinventeringar enligt Svensk standard för naturvärdesinventering (SS 199000:2014) både av befintliga täkter inför ansökan om förnyat tillstånd, samt av landmiljöer och våtmarker inför nya täkter. Vi utför även inventeringar av olika artgrupper i de fall där det krävs. I vår inventeringsrapport kan vi även ta upp hur den biologiska mångfalden kan utvecklas under och efter verksamhetstiden, samt vilka ekosystemtjänster som berörs.

Under verksamhetstiden
Naturföretaget tar fram biologiska åtgärdsplaner som beskriver konkreta åtgärder för att öka den biologiska mångfalden i och kring täkten under verksamhetstiden. Först görs en inventering för att utreda vilka förutsättningar, arter och miljöer som finns i täkten. Utifrån resultaten föreslås enkla och kostnadseffektiva åtgärder för att gynna täktens biologiska mångfald.

Efterbehandling
Naturföretaget tar fram efterbehandlingsplaner för täkter, med fokus på biologisk mångfald. I våra efterbehandlingsplaner kan vi sammanfoga de intressen som finns från markägare, verksamhetsutövare och tillsynsmyndighet, samtidigt som vi har naturvärden och rekreation i fokus.

Referensuppdrag
-Biologisk åtgärdsplan för Bro bergtäkt. 2018. Kund: Sand & Grus AB Jehander.
-Biologisk åtgärdsplan för Ledinge berg- och grustäkt. 2013. Kund: Jehander.
-Detaljerad efterbehandlingsplan för Arvidsbo grustäkt. 2015. Kund: Jehander.
-Naturvärdesinventering inför ansökan om förnyat täkttillstånd i Lilla Snöån. 2016. Kund: Swerock AB.

Kontaktperson

Niina Sallmén
Tel: 072-230 49 95
niina.sallmen@naturforetaget.se