Uppföljning & Miljöövervakning

Naturföretaget arbetar med uppföljning och miljöövervakning, både genom inventering av arter och av biotoper. Uppföljning kan ske med olika syften, t.ex. uppföljning av naturvårdsåtgärder, uppföljning av ingrepp i naturen, och uppföljning av skyddade områden. I skyddade områden använder vi oss av Naturvårdsverkets manualer för uppföljning i skyddade områden.

Vi kan utföra uppföljning och miljöövervakning i många olika naturmiljöer och inom olika artgrupper. Det kan vara allt ifrån rikkärr och gräsmarker till skog, och allt mellan fåglar och svampar.

Referensuppdrag
-Uppföljning av typiska arter och negativa indikatorarter i naturreservat på Öland. 2020. Kund: Länsstyrelsen i Kalmar län.
-Uppföljning av gräsmarker och rikkärr i Norrtälje kommun. 2017. Kund: Länsstyrelsen i Stockholms län.
-Inventering av gräsmarker och småbiotoper inom Remiil/fd. LillNILS (regional miljöövervakning). 2014-2020. Kund: Sveriges lantbruksuniversitet.
-Utformning av uppföljningsprogram för Skiren-Kvickens naturreservat, och i samband med det inventering av kärlväxter, död ved, marksvampar, vedsvampar, fåglar och vedlevande insekter. 2016-2017. Kund: Eskilstuna kommun.

Kontaktperson

Sara Lundkvist
Tel: 073-021 47 54
sara@naturforetaget.se