Uppföljning & Miljöövervakning

Naturföretaget arbetar med uppföljning och miljöövervakning, både genom inventering av arter och av biotoper. Uppföljning kan ske med olika syften, t.ex. uppföljning av naturvårdsåtgärder, uppföljning av ingrepp i naturen, och uppföljning av skyddade områden.

I skyddade områden använder vi oss av Naturvårdsverkets manualer för uppföljning i skyddade områden. Vi genomför utför uppföljning och miljöövervakning i flera olika naturmiljöer och inom olika artgrupper. Vi arbetar med uppföljning av allt ifrån rikkärr och gräsmarker, till skog, fåglar och svampar.

Referensuppdrag
-Uppföljning av gräsmarker och rikkärr i Norrtälje kommun. 2017. Kund: Länsstyrelsen i Stockholms län.
-Utformning av uppföljningsprogram för Skiren-Kvickens naturreservat, och i samband med det inventering av kärlväxter, död ved, marksvampar, vedsvampar, fåglar och vedlevande insekter. 2016-2017. Kund: Eskilstuna kommun.
-Inventering av gräsmarker och småbiotoper inom Remiil/fd. LillNILS (regional miljöövervakning). 2014-2017. Kund: Sveriges lantbruksuniversitet.

Kontaktperson

Niina Sallmén
Tel: 072-230 49 95
niina.sallmen@naturforetaget.se