Utredningar, datasammanställning och rapporter

Naturföretaget utför olika typer av datasammanställning och utredningar. Syften kan t.ex. vara att göra data mer överskådligt för handläggare, sammanställa vilka hotade arter som finns i ett större projektområde, etc. Datasammanställning kan ske både i Excel och i GIS. Vi redigerar och sammanställer även kunders data till rapporter.

Referensuppdrag
-Sammanställning av samrådshandlingar för tillståndsansökan angående vattenverksamhet. 2020. Kund: Uppsala kommun.
-Sammanställning av underlag om skyddade arter i Uppsala län. 2017. Kund: Länsstyrelsen i Uppsala län.
-Utsökning av artskyddsförordningsarter längs tänkt korridor för Ostlänken. 2013. Kund: Ekologigruppen (på uppdrag av Trafikverket).
-Sammanställning av inventeringar och åtgärder för klöversobermal i Uppsala län 2004-2012 i en rapport. 2013. Kund: Länsstyrelsen i Uppsala län.

Kontaktperson

Johan Kjetselberg
Tel: 070-648 14 63
johan@naturforetaget.se