Åtgärdsprogram för hotade arter

Vi har mångårig erfarenhet av att jobba med åtgärdsprogram för hotade arter. Vi arbetar med rådgivning om vilka åtgärder som kan göras för att bevara och gynna hotade arter, både på uppdrag av kommuner och myndigheter, men även markägare och exploatörer. Vi har tagit fram ett flertal nya nationella åtgärdsprogram på uppdrag av Naturvårdsverket och Havs- och Vattenmyndigheten.

Vi sammanställer och utvärderar även avslutade åtgärdsprogram, och ger förslag på hur de kan revideras. Vi har erfarenhet av inventering av många av de arter som omfattas av de nationella åtgärdsprogrammen, bl.a. skyddsvärda träd, mosippa, fjälltaggsvampar och olika fåglar.

Referensuppdrag
-Framtagande av åtgärdsprogram för mosippa. 2015. Kund: Länsstyrelsen i Gävleborgs län.
-Framtagande av åtgärdsprogram för ortolansparv. 2016. Kund: Länsstyrelsen i Örebro län.
-Slutredovisning av åtgärdsprogrammet för hotade arter på asp i Norrland. 2017. Kund: Länsstyrelsen i Västerbottens län.
-Slutredovisning av åtgärdsprogrammet för skalbaggar på gammal asp. 2017. Kund: Länsstyrelsen i Uppsala län.

Kontaktperson

Niina Sallmén
Tel: 072-230 49 95
niina.sallmen@naturforetaget.se